XERRADA : CONSELLS DE SEGURETAT SOBRE INTERNET

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVmZDcyZmUtYTZmNC00OWQ0LTliM2QtODEwNTcxMTNmMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4e6a8ae-f94e-4b67-9d25-861a85bac624%22%2c%22Oid%22%3a%2210c2cbfe-ead5-43db-aebc-d1770528d7ab%22%7d Us hi...